Dane Spółki - Ekonlex Consultingz siedzibą w Kamieniu Pomorskim prowadzi działalność gospodarczą od 01 stycznia 1992 roku. Spółka jest podmiotem gospodarczym, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1010, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000178898. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł i jest ubezpieczona w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka nigdy nie musiała korzystać z ubezpieczenia, ponieważ wszystkie nasze usługi staramy się wykonywać profesjonalnie, w pełni przestrzegając przepisów nas dotyczących. Pomimo, iż Spółka ma siedzibę w Kamieniu Pomorskim, to posiada także swoje biuro w Szczecinie:

Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników w tym biegłych rewidentów i pracowników, posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikaty wydane przez Ministerstwo Finansów).


Działalność jest prowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego a także kilku innych województw, szczególnie w zakresie prowadzenia audytu projektów z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Spółka prowadzi także księgi rachunkowe dla podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w Niemczech.


Sporządzamy sprawozdania finansowe w językach: polskim, angielskim i niemieckim.


W coraz szerszym zakresie prowadzimy audyty projektów z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym nie tylko projektów typowo inwestycyjnych, ale także realizowanych w ramach programu: Rozwój Zasobów Ludzkich.