Oferta - Ekonlex Consulting
prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1992 roku.
Zakres naszej działalności obejmuje usługi takie jak:


 1. Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

  to świadczona przez nas usługa, której wykonanie pozwoli stwierdzić, czy sprawozdanie zostało sporządzone w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
 2. Audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

  prowadzimy w sposób zgodny z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej.
 3. Przeglądy sprawozdań finansowych

  to także badanie sprawozdania finansowego, które nie kończy się wydaniem opinii o tym sprawozdaniu, ale może obejmować pełny zakres czynności, niezbędnych do wydania takiej opinii w tym szczególnie ocenę prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

  Księgi rachunkowe prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawą o rachunkowości. Sporządzamy sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe i do ZUS. W ramach tej usługi prowadzimy także dokumentację płacowo-kadrową. Jest to praktycznie kompleksowa obsługa firmy (ewidencja księgowa, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z ZUS, pracownikami i osobami zatrudnionymi na podatnie umowy cywilnej).
 5. Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

  Usługę tą świadczymy dodatkowo dla innych podmiotów, dla których nie prowadzimy ksiąg rachunkowych. Tą usługę kierujemy szczególnie do podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem kredytu lub pozyskaniem środków w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
 6. Usługę doradztwa podatkowego

  gwarantujemy podmiotom, którym prowadzimy księgi rachunkowe lub podatkowe w ramach zawieranej umowy z tymi podmiotami.
 7. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

  w tym zwłaszcza opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności przez jednostkę i oczekiwania kierownictwa tej jednostki w zakresie informacji niezbędnej do zarządzania jednostką.
 8. Doradztwo i pomoc merytoryczna przy przekształceniach spółek

  (łączenie, podziały i przejęcia spółek) zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Ekonlex Consulting Spółka z o. o. nie ogranicza swojej działalności do obszaru województwa zachodniopomorskiego. Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych z całego kraju a także spoza jego terenu.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych, spółek osobowych i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na swój rachunek i we własnym imieniu), zarówno tych, które prowadzą księgi rachunkowe a także księgę podatkową i rozliczających się w sposób uproszczony.Nie prowadzimy usług dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, ale zapraszamy te osoby, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Służymy tu doradztwem w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności jak również pomagamy przejść procedurę założenia firmy w tym także w formie spółki kapitałowej.